Sagrat Cor Residència per a gent gran i Centre de Dia logo color

Sagrat Cor és una residència per a gent gran amb 81 places àmplies, amb habitació individual, i centre de dia amb 12 places més situada a Banyoles.

Ens trobaràs al centre de Banyoles, a 10 minuts de Girona i 30 minuts d’Olot.

Informació de contacte
Segueix-nos:
Torna al menú
residència per a gent gran i centre de dia banyoles

Drets de l’usuari

  /  Drets de l’usuari

L’usuari i/o l’usuària del centre residencial Sagrat Cor té els drets reconeguts a les lleis, i especialment als articles, 8,9,10 i 12 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Aquests drets inclosos estipulen que:

 1. Que es respecti la dignitat de les persones, llur benestar i llur autonomia i intimitat.
 2. La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients.
 3. Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure.
 4. Accedir a llurs expedients individuals.
 5. Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment, i per a sortir-ne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent.
 6. Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.
 7. Rebre una atenció personalitzada.
 8. Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.
 9. Comunicar i rebre lliurement informació.
 10. El secret de les comunicacions.
 11. Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.
 12. Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.
 13. Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals.
 14. Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament.
 15. Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen.
 16. Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa.
 17. Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades.
 18. Rebre de manera continuada la prestació dels serveis.
 19. No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones.
 20. Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària.